พวงกุญแจไม่แตะโควิด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไชยวัฒน์ อุ่นชื่นอุตสาหกรรม
2นาย อภิวัชร์ เปล่งเจริญศิริชัยอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพร หลองเจาะอุตสาหกรรม
4นาย ภาณุวัฒน์ หนูกิจอุตสาหกรรม
5นาย ธเนศ เจริญทนังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรพล วงษ์ศรีปวส.
2นาย อรรถพล ต่างสันเทียะปวส.
3นาย ณัฐพงษ์ ประจัดกลางปวส.
4นาย ภราดร กุลดาปวส.
5นาย ชัยวัฒน์ ชาญจิ้งหรีดปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ชื่อพวงกุญแจไม่แตะโควิด อยู่ในประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการทดสอบความพึงพอใจของพวงกุญแจไม่แตะโควิดพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้พวงกุญแจไม่แตะโควิด ที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ความน่าสนใจพวงกุญแจไม่แตะโควิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ( ) = 5.00 ความเหมาะสมของวิธีการใช้พวงกุญแจไม่แตะโควิด ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ) = 5.00 พวงกุญแจไม่แตะโควิดมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ( ) = 5.00 อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมคงทนถาวร ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( ) = 5.00ชิ้นส่วนและอุปกรณ์หาซื้อง่ายตามท้องตลาดที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( ) = 4.98

คุณลักษณะ / ประโยชน์

พวงกุญแจไม่แตะโควิด เป็นพวงกุญแจที่พกพาและใช้แตะบริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อ เพื่อไม่ให้สัมพัสกับเชื้อโดยตรง โดยใช้พวงกุญแจเป็นตัวกลาง
1. เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ เพื่อการป้องกันตัวจากเชื้อโควิด
2.ได้ทักษะและประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างพวงกุญแจไม่แตะโควิด
3. ได้รู้จักการวางแผน วิเคราะห์ปัญหาต่างๆและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสิ่งประดิษฐ์
4. สามารถต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก