กระถางต้นไม้ย่อยสลายได้จากทางจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วนิดา คีรีรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิริรัตน์ ไทยเจริญอุตสาหกรรม
3นางสาว สาริตา เจนสมุทรสามัญ
4นางสาว สุพัตรา ชัชเวศสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตติยา ณะสมปวช.
2นางสาว ปัญญดา เด็นหลีปวช.
3นางสาว นิตยา เหล่หมุดปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจกับภาวะโลกร้อนมากขึ้น โดยเราสังเกตได้จากที่ผู้คนหันมาใช้ถุงผ้าและปลูกต้นไม้มากขึ้นแต่จากที่เราได้สำรวจมานั้นการที่ผู้คนหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้น เนื่องจากจังหวัดตรัง มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญคือ ต้นจาก ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใบยาสูบ ผลิตภัณฑ์จักสานต่างๆ เป็นต้น กล่าวได้ว่าสามารถใช้ประโยชน์เกือบทุกส่วน รวมทั้ง ทางจากที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นกระดาษจากทางจากหลากหลายสีสัน เป็นวัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่สร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์นำมาทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่าง ๆ ได้หลากหลายและมีความคงทนถาวร

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นกระถางต้นไม้ที่สามารถย่อยสลายได้ซึ่งทำมาจากทางจากเป็นวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
1.เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากยอดของพืช ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ และเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2.ได้แนวทางในการการผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทดแทนวัสดุสังเคราะห์ เช่น พลาสติก
3.เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่สนใจ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-