เครื่องบดวาล์วรถยนต์อเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณอุตสาหกรรม
2นาย ศิวณัฐ เป็ดสุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฎิพล นนทกลิ่นปวส.
2นาย สหรัฐ แจ้งอักษรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างเครื่องบดวาล์วรถยนต์อเนกประสงค์ 2. หาประสิทธิภาพเครื่องบดวาล์วรถยนต์อเนกประสงค์และ 3.ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องบดวาล์วรถยนต์อเนกประสงค์ เครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือแบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า เครื่องบดวาล์วรถยนต์อเนกประสงค์สามารถวาล์วแบบตรงและวาล์วเยื้องหนีศูนย์ได้ครั้งละ 1 วาล์ว หรือ 2,3 และ 4 วาล์วพร้อมกัน ซึ่งทำงานได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้วิธีการบดด้วยไม้บดและเมื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ในสถานประกอบการพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

การศึกษาทดลองครั้งนี้ศึกษากับวาล์วแบบตรงและวาล์วเยื้องหนีศูนย์ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ 4 สูบ จำนวน 16 วาล์ว
1.ช่างซ่อมรถยนต์ในสถานประกอบการสามารถบดวาล์วรถยนต์แบบวาล์วตรงและวาล์เยื้องหนีศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานของช่างและลดค่าใช้จ่ายให้กับสถานประกอบการที่ใช้เครื่องบดวาล์วรถยนต์อเนกประสงค์ประสงค์
3.เพิ่มความสะดวกสบายของช่างในสถานประกอบการปฏิบัติงานเนื่องจากทำงานได้สะดวกมีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานแบบปกติที่ใช้ใบดวาล์ว
4.สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และจดสิทธิบัตรเครื่องบดวาล์วรถยนต์อเนกประสงค์จะใช้ระบบไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการให้หัวบดวาล์วทำงานในลักาณะการหมุนและการกระแทกเพื่อให้หน้าสัมผัสกับวาล์วให้เกิดความรายเรียบ โดยสามารถบดวาล์วได้ครั้งละ 1,2,3 หรือ4 วาล์วพร้อมกัน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก