เครื่องแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประทีป สุวรรณโชติอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. จิโรจน์ จิระวาณิชกุลอุตสาหกรรม
3นางสาว ฐิตาภรณ์ ช้างอ้นสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤชพล วงศ์สุวรรณปวช.
2นาย อภิวัฒน์ อภัยดุสิตปวช.
3นาย วิษณุ พลังฤทธิ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

แนวคิดเกิดจากการที่กลุ่มผู้จัดทำได้เลงเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ระหว่างเรียน ในระหว่าที่ว่างเว้นจากการเรียนเพื่อให้มีรายได้เกิดกับกลุ่มผู้จัดทำและเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สามารถนำไปจุลเจือครอบครัวได้เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งซึ่งพื้นที่โดยรอบยังไม่มีธุรกิจแบบนี้และกลุ่มลูกค้าก็น่าจะมีพอสมควรจากพื้นที่ของวิทยาลัยอยู่ในเขตชุมชนหากเริ่มธุรกิจประเภทนี้น่าจะได้มีรายได้เสริม ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์หลัก2ข้อคือ 1.เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์และ 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์และต่อยอดเป็นธุรกิจ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ใช้หลักการรวมแสงเกิดความเข้มของแสง
2.ใช้การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
3.ใช้การควบคุมการเคลื่อนที่ แนว x. Y.ด้วยสเต็ปมอเตอร์
ใช้แกะสลักชิ้นงาน แก้ว / ไม้ / พลาสติก/ หนัง/ และ อะคลีลิก

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-