ตู้แช่ขายผลไม้ไร้น้ำแข็ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การประกอบอาชีพที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถลดต้นทุนในการผลิตและการประกอบอาชีพ โดยการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาตู้แช่ขายผลไม้ไร้น้ำแข็ง 2) เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำแข็งในการแช่ผลไม้ 3) เพื่อแช่เก็บผลไม้ให้มีความสดได้นานขึ้น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตู้แช่ขายผลไม้ไร้น้ำแข็ง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แช่ผลไม้โดยไม่ใข้น้ำแข็งช่วยลดต้นทุนการซื้อน้ำแข็ง
แช่ผลไม้ให้มีความสดได้นาน และประหยัดต้นทุนในการผลิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธรรมนูญ ผันอากาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วิภารัตน์ หอมอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว มยุรี อามาตย์มนตรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง มัลลิกา ศรีละมนตรีสามัญ
5ส.อ. สมพร หอมอินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ลักษมี พัฒนจักร์ปวช.
2นางสาว ธนภรณ์ ศรีทองปวช.
3นางสาว ภัทรวดี ปานดีปวช.
4นาย กีรติ พลดอนปวส.
5นางสาว สุภาวดี ศรีละมนตรีปวส.
6นาย วริษา อุปไมยารามปวส.
7นางสาว มลวิภา นามศิริปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-