อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รชตะ ใจตรงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีรศักดิ์ หนองแคนปวส.
2นาย ทรงวุฒิ ยอดนนท์ปวส.
3นาย พงษ์เพชร เหมวันปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

อุบัติเหตุหรือภัยคุกคามต่างๆเกิดขึ้นได้ทุกที่ การสรรหาสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการเข้าช่วยเหลือได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การติดต่อขอความช่วยเหลือที่ล่าช้ายังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตการแจ้งขอความช่วยเหลือสามารถทำได้โดยการกดปุ่มเดียวและสามารถรายงาน แจ้งไปยังสมาชิกภายในบ้าน ตำรวจ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วก็จะสามารถลดความสูญเสียดังกล่าวได้ จึงได้คิดค้นอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินขึ้นเพื่อใช้ในการแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านหรือสถานที่ต่างๆด้วยข้อความผ่าน Internet ระบบไลน์ ไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รักษาความปลอยภัย ในพื้นที่ชุมชนนั้น เพื่อการประสานขอความช่วยเหลืออย่างฉับไว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน” มีประสิทธิภาพในการใช้งานสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินทางไลน์ได้จริง การทำงานของอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยการใช้มือกดไปที่ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์จะทำการแจ้งเหตุฉุกเฉินไปที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยว่าเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ที่ใด ผลการทำงานของอุปกณ์และผลความพึงพอใจใของผู้ใช้งานทั้ง 30 คนแบ่งเป็นชาย 22 คน หญิง 8 คน มีผลขอลการทำงานของอุปกรณ์อยู่ที่ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ที่ 4.36 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
1. คนในชุมชนมีความปลอยภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
2. คนในชุมชนมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-