เตาปิ้งย่างแบบ 3 พ.อนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์พลังงาน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

นิยมของคนไทยจำนวนไม่น้อยทั้งนี้อุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งของการประกอบเมนูนี้ ก็คือ เตาปิ้งย่าง ซึ่งปัจจุบันแม่ค้าตลอดไปจนถึงผู้ประกอบการได้ใช้เตาปิ้งย่างหลายประเภท ทั้งแบบแสงอินฟราเรด แบบขดลวดไฟฟ้า แบบใช้แก๊ส หรือใช้ถ่านไม้ แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เตาปิ้งย่างแบบใช้ถ่านไม้ เพราะให้รสชาติและกลิ่นที่ชวนน่ารับประทาน และเป็นเอกลักษณ์ อย่างไรก็ตามการใช้เตาปิ้งย่างเหล่านี้ได้สร้างมลพิษในอากาศรวมถึงการบริโภคอาหารปิ้งย่างเหล่านี้เป็นประจำอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้บริโภคได้ ดังนั้นจากสาเหตุและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะการออกแบบและสร้างเตาปิ้งย่างไร้ควันพลังงานชีวมวล โดยการนำน้ำเทรอบตะแกรงจะเกิดไอน้ำและน้ำจะวิ่งเข้าไปในซี่ตะแกรงทั้ง๒ด้านแล้วภายในซี่ตะแกรงจะไล่เป็นสุญญากาศแล้วน้ำด้านนอกมากกว่าตะแกรงมากกว่าก็จะดันน้ำในซี่ตะแกรงออกไปเรื่อยๆ ดังนั้นหลักการนี้จะทำให้ตะแกรงไม่ร้อนมากจนเกินไป ป้องกันการไหม้ของเนื้อไม่ทำให้เนื้อไม่ติดตะแกรงปิ้ง ซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยเป็นไอเดียนวัตกรรมทางเลือกอีกทางหนึ่งเพื่อสุขภาพอีกทางหนึ่ง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นคุณลักษณะเตาปิ้งย่างโดยการใช้ตะแกรงที่มีรูกลวง มีน้ำเวียนอยู่ในท่อเพื่อไม่ให้เนื้อที่นำมาย่างไม่ติดตะแกรงและจะทำให้เนื้อที่นำมาย่างไม่เกิดรอยไหม้
1.เตาปิ้งย่างไม่มีควันสามารถนำไปใช้ได้สะดวกและปลอดภัย
2.เตาปิ้งย่างไร้ควันสามารถประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ลดมลพิษที่เกิดจากการย่างอาหารเพื่อจำหน่าย
4.เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเตาย่างอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพื่อ การจำหน่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุปราณี ศรีสะอาดสามัญ
2นาย ชาญชัย แฮวอูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธินนท์ รัตนบุษยาพรปวช.
2นาย สุรเดช ไพฑูรณ์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก