จานรองแก้วเรซิ่นตกแต่งดอกบัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สิริกัญญา ยอดแก้วศิลปกรรม
2นางสาว อำไพพรรณ มั่นศิลป์ศิลปกรรม
3นางสาว เจนจิฬา สว่างจิตร์อุตสาหกรรม
4นาย เฉลิม นิตินันท์ศิลปกรรม
5นาย ศักรินทร์ เสบสูงศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธัญชนก สงค์ทัศนาปวช.
2นาย วรพล สุขวงค์ตานนท์ปวช.
3นางสาว สาวอริสรา อ่อนสัมพันธ์ปวช.
4นางสาว อังคณา เบญจกุลปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

แนวคิดเกิดจากการที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมบัว จึงมีการปลูกบัวในพื้นที่วิทยาลัยไว้หลายสายพันธุ์ และในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล มีกลุ่มเกษตรกรทำนาอยู่มาก กลุ่มผู้จัดทำจึงเลงเห็นการนำชิ้นส่วนของดอกบัวมาสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดกับผลผลิตของวิทยาลัยฯและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อคือ 1.เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จานรองแก้วเรซิ่นตกแต่งดอกบัว 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จานรองแก้วเรซิ่นตกแต่งดอกบัวและต่อยอดเป็นธุรกิจ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัด และมีความแข็งแรง มีลวดลายสวยงาม
2.ต่อยอดกับผลผลิตของวิทยาลัยฯและชุมชน
3.สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท และต้นทุนไม่สูง
4.สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-