UPC SmartFarm

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อนงค์รัตน์ สุขจำเริญอุตสาหกรรม
2นาย สรายุทธ์ วงศ์สุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย เชิดศักดิ์ พินิจมนตรีอุตสาหกรรม
4นาย จิราวัฒน์ ทานุชิตอุตสาหกรรม
5นาย พรสวรรค์ ดาวันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันทิพัฒน์ เชื้อแสนปวส.
2นาย ออมสิน เกตวัตรปวส.
3นาย พีรพงษ์ มีสิทธิ์ปวส.
4นาย พงศ์ศิริ พุ่มแก้วปวส.
5นาย อธิทัต อรุณทัตปวส.
6นาย พัฒนากร นามสีหาญปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การปลูกผักหรือพืชในเชิงการเกษตรหรือครัวเรือน บางครั้งอาจจะทำไม่ได้เนื่องจากมีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ในหลายด้าน ดังนั้นการปลูกผักหรือพืชด้วยวิธีไฮโรโปนิกส์ จึงสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ และยังใช้แรงงานน้อยกว่าการปลูกผักแบบธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว การกำจัดวัชพืช ใช้เวลาน้อยกว่าการปลูกพืชแบบธรรมดาแต่ได้ผลผลิตที่มากกว่าและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้การปลูกผักหรือพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์จึงเป็นที่นิมยมมากในปัจจุบัน คณะผู้จัดทำได้คิดค้น UPC smart Farm นี้ขึ้นมา โดยใช้ microcontroller ในการควบคุมการทำงาน และสามารถควบควมแสดงผลผ่านทางสมาร์ทโฟน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สามารถใช้ระบบ IoT ควบคุมการเปิดปิดระบบน้ำที่ใช้ในการปลูก ด้วย สมาร์ทโฟน
2. มีการตรวจสอบ อุณหภูมิ และ ความชื้น สัมพัทธ์
3. มีการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเพาะปลูก
4. สามารถตรวจสอบการทำงานของโรงเพาะปลูกด้วย สมาร์ทโฟน
1. ช่วยในการเพาะปลูก
2. ป้องกันการตายของพืชที่เพาะปลูก
3. เพิ่มความสะดวกสบายในการปลูกพืช
4. ประหยัดน้ำ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก