คีมตอนกิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิเทศก์ แก้วไกรสรอุตสาหกรรม
2นาย ปัญจะ ใจนุกูลอุตสาหกรรม
3นาย อนุสรณ์ เฉลิมแสนอุตสาหกรรม
4นาย จักรพันธ์ หันประดิษฐ์อุตสาหกรรม
5นาย ทองพูน สุขรัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พลวัฒน์ วรรณุรักษ์ปวส.
2นางสาว ณิชาภา พลหนองหลวงปวส.
3นาย กฤษดา ไทยสีลาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการคีมตอนกิ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างคีมตอนกิ่งเพื่อมีความสะดวกรวดเร็วในการตอนกิ่งและไม่เป็นอันตราย ซึ่งมีดตอนกิ่งที่มีขายในท้องตลาดมีขนาดใหญ่ใช้งานลำบากในพื้นที่แคบอาจทำให้เกิดอันตรายและไม่สะดวกในการตอนกิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ช่วยให้เกษตรกร เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาวงการเกษตรในประเทศและเพิ่มช่องทางโอกาสทางธุรกิจ รองรับการขยายตัวของตลาดทั้งในเทศและต่างประเทศที่กำลังสนใจลงทุนธุรกิจทางด้านการเกษตร
1. สามารถช่วยเกษตรกร ลดต้นทุน เรื่องคนงาน เวลา ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้น
2. ทำให้กิ่งตอนมีโอกาสรอดสูง แผลไม่ช้ำ ออกรากเร็ว ทำให้กำหนดการส่งมอบสิ้นค้าได้ชัดเจน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-