TKC Mini Smart Farms

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการทำเกษตรกรรมนับเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ชาวไทย ทางคณะผู้วิจัยจึงประดิษฐ์ระบบควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตรอัจฉริยะ TKC Mini Smart Farms เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน Internet of Things (Iot) เทคโนโลยีดังกล่าวเชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ สู่ระบบอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถตรวจวัดความชื้นของดิน ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ ตรวจวัดความชื้นอากาศ ตรวจวัดความเข้มแสง ตรวจวัดความเร็วลม ทิศทางลม ตรวจวัดระดับน้ำ เพื่อคำนวนและควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ทำการเกษตร ในครัวเรือน หรือชุมชน โดยควบคุมและสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

TKC Mini Smart Farms ระบบควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
ที่ ตรวจวัดความชื้นของดิน ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ ตรวจวัดความชื้นอากาศ ตรวจวัดความเข้มแสง ตรวจวัดความเร็วลมทิศทางลมตรวจวัดระดับน้ำเพื่อคำนวนและควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ทำการเกษตรในครัวเรือนหรือชุมชนโดยควบคุมและสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำงานได้ 2 ระบบคือระบบAutomatic และระบบManual มีช่องรับสัญญาณ Input 8 ช่อง และ Output 8 ช่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุนันต์ สุขเจริญอุตสาหกรรม
2นาย ปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุลอุตสาหกรรม
3นาย ไพศาล สุขอนันต์ภศาอุตสาหกรรม
4นาย ศุภชัย อ่อนสิงค์อุตสาหกรรม
5นาย อนุชา เฮืองศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เนตรนภา ก้อนทองปวช.
2นางสาว ปฏิมา อุไรสายปวช.
3นาย ณัฐวุฒิ แสงทองปวช.
4นาย เจนณรงค์ คุณทนปวช.
5นาย ยุทธศักดิ์ หนักแน่นปวช.
6นางสาว กัญญารัตน์ คำสุขศรีปวช.
7นาย วุฒิชัย ด่านเนาลาปวช.
8นาย บดินทรธร ปุกหุตปวช.
9นาย จิรวัฒน์ สิงสีทาปวช.
10นาย อภิสิทธิ์ พลเยี่ยมปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก