ชุดโมเดลฟาร์มไก่ IOT KEC

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุพิชชา วรจิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาง รุ่งอรุณ แสนวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย พรเทพ วงศ์ชัยเพ็งสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นันทิยา บุญกระมลปวช.
2นางสาว มนัสวี โชคบัณฑิตปวช.
3นางสาว ศศินา ทรงหาคําปวช.
4นาย รัชชานนท์ อํานาจปวช.

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อจัดทำชุดโมเดล ฟาร์มไก่ IOT KEC 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของชุดโมเดล ฟาร์มไก่ IOT KEC 3. เพื่อทดสอบความพึงพอใจในการใช้ชุดโมเดล ฟาร์มไก่ และเป็นการจำลองฟาร์มไก่ไข่ขนาดครัวเรือน มีการควบคุมการให้อาหาร น้ำ แสงสว่างและอุณหภูมิในโรงเรือน ควบคุมผ่าน IOT ด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ อ.ภูเขียว หรือพื้นที่อำเภอใกล้เคียง จำนวน 20 คน ซึ่งปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยความความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดโมเดล ฟาร์มไก่ IOT KEC เท่ากับ 4.55 และมีค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่สำหรับบริโภคในครัวเรือนในยุคที่การใช้ชีวิตที่รีบเร่ง มีการแข่งขันสูงและการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid -19 นำไปต่อยอดและทำเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ได้ในอนาคต
2. สามารถช่วยให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่มีเวลาน้อยได้ใช้ Application ในการเลี้ยงได้
3. สามารถช่วยให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่นำไปต่อยอด เป็นการสร้างรายได้เสริมในอนาคต
4. สร้างเป็น Application บนมือถือในการให้อาหาร น้ำ แสงสว่างและอุณหภูมิในโรงเรือนให้กับไก่ไข่ ทำให้ลดเวลาและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
เป็นชุดจำลองให้น้ำให้อาหารแสงสว่าง อุณหภูมิในโรงเรือน มีการแจ้งเตือนการเก็บไข่ไก่และการทำความสะอาดโรงเรือน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก