SK.Smart Farms 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิชานาถ รักษาวงค์สามัญ
2นาย จรัส พิมละมาศอุตสาหกรรม
3นาย สุรจิตร สุจินพราหมณ์อุตสาหกรรม
4นาย บูรณ์พิพัฒน์ บริบูรณ์อุตสาหกรรม
5นาย จักรี คะเณมาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รมณ์ ผมทองปวช.
2นาย ฐากูร เกษศรีปวส.
3นาย ชัยมงคล คำดีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์1)เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการดูแลพื้นที่เกษตรกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์2)เพื่อศึกษาพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) เพื่อศึกษาการทำงานของระบบไมโครคอนโทรเลอร์ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่วิทยาลัยการอาชีพสังขะ โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า SK.Smart Farms 4.0 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยจริง เมื่อทดสอบประสิทธิภาพพบว่าสามารถทำงานได้ และสามารถแจ้งเตือนภัยผ่านระบบออนไลน์มาที่โทรศัพท์มือถือได้อย่างสมบูรณ์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.สามารถสร้างระบบการบริหารจัดการดูแลพื้นที่เกษตรกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
2. สมารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรและมีการจัดการที่ดีขึ้นประหยัดเวลาและแรงงาน ดูแลฟาร์มผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
3. สามารถประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันแอนดรอยด์กับอุปกรณ์ต่างๆได้
4. สามารถดูย้อนหลังปริมาณน้ำและปุ๋ยที่ให้ในแต่ละวัน เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น
1. เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรและมีการจัดการที่ดีขึ้นประหยัดเวลาและแรงงาน
2. การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันแอนดรอยด์กับอุปกรณ์ต่างๆได้
3. สามารถดูย้อนหลังปริมาณน้ำและปุ๋ยที่ให้ในแต่ละวัน เพื่อวางแผนการผลิต ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก