แผ่นกรองหน้ากากอนามัยฟ้าทะลายโจร

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อผลิตแผ่นกรองหน้ากากอนามัยฟ้าทะลายโจรเพื่อเป็นการศึกษาหาสมุนไพรที่สามารถใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอได้ และ เพื่อเป็นการนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ โดยศึกษาประสิทธิภาพการบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ ได้ทำการทดลองขึ้นมา โดยการให้ผู้มีไข้ หรือระคายคอ สวมแผ่นกรองหน้ากากอนามัยฟ้าทะลายโจร พบว่าแผ่นกรองหน้ากากอนามัยฟ้าทะลายโจรสามารถบรรเทาอาการไข้หวัด และเจ็บคอได้จริง และ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแผ่นกรองหน้ากากอนามัยฟ้าทะลายโจร โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จำนวน 100 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แผ่นกรองหน้ากากอนามัยฟ้าทะลายโจร บรรเทาอาการไข้หวัด และ เจ็บคอ
บรรเทาอาการไข้หวัด การไอ และ ระคายคอ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฉัตรแก้ว เพชรณสังกุลอุตสาหกรรม
2นางสาว ดวงใจ สุขขีอุตสาหกรรม
3นาง พัชรินทร์ วิลัยโรจน์อุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. เกษตร อ๊อกเวชะอุตสาหกรรม
5นางสาว อรนุช จ่างเจริญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพ์ชนก ผกาพันธ์ปวช.
2นางสาว สุดารัตน์ บุญสุวรรณปวส.
3นางสาว กีรติยา สาครปวส.
4นางสาว ปิยะพร แซ่ย่างปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก