เครื่องให้อาหารไก่ผ่านระบบ IoT (IoT Chicken Feeding Machine)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีเกษตรกรทำฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงไก่ชนิดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การให้อาหารไก่ของเกษตรกรต้องใช้ระยะเวลานาน เกษตรกรอาจไม่สะดวกในการให้อาหารไก่ในแต่ละวัน อาจทำให้ไก่นั้นเกิดสภาวะผอมเนื่องจากได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งทำให้ไก่ไม่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่ำสามารถเป็นโรคได้ง่าย อาจเกิดเป็นโรคติดต่อได้อีกด้วย และการจ้างแรงงานคนจำนวนมากในการให้อาหารไก่ เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดค้นเครื่องให้อาหารไก่ผ่านระบบ IoT เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ
1. สามารถให้อาหารไก่ได้โดยการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชั่น blynk แบบ กดปุ่ม
2. สามารถให้อาหารไก่ได้โดยการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชั่น blynk แบบตั้งวันและเวลา
3. สามารถวัดระดับของอาหารที่ใส่ในเครื่องได้โดยผ่านแอพพลิเคชั่น blynk
4. สามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Line ได้ กรณีที่อาหารในเครื่องมีปริมาณที่ต่ำ
ประโยชน์
1. เพื่อช่วยเกษตรกรลดระยะเวลาการให้อาหารไก่
2. เพื่อช่วยเกษตรกรที่ไม่สะดวกในการให้อาหารไก่ในแต่ละวัน โดยสามารถให้อาหารไก่แบบ Real Time ได้ด้วยสมาร์ทโฟน
3. เพื่อช่วยเกษตรกรลดการจ้างแรงงานคนจำนวนมากในการให้อาหารไก่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กิตติยา บุญงามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย สรอัฑฒ์ ลีอารมณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย พีระภัทร์ ผาสุขเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาง อาภรณ์ ไวยเนตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว อลิษา ธีราลาภเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยูนูส มาแฉล้มปวช.
2นางสาว ฐิติกานต์ ปานแก้วปวช.
3นาย เจษฎาภรณ์ ตาฟูปวช.
4นาย กุลบดี พลีขันธ์ปวช.
5นางสาว จีรวรรณ ประเสริฐศรีปวช.
6นาย อัครพนธ์ สุวรรณชูปวช.
7นางสาว ไอรินท์ วัฒนสิริวิทย์ปวช.
8นางสาว เนื้อทอง แสงรายเรืองปวช.
9นางสาว ณัชขา สุขโลชะนีปวช.
10นาย นพดล เกียรติศิริปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-