สบู่ผักชีฝรั่ง

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผักชีฝรั่ง 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิตผักชีฝรั่งและรูปแบบของผักชีฝรั่ง 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สบู่ผักชีฝรั่ง 4. ยกระดับให้ผักชีฝรั่งเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม 5. สร้างผลิตภัณฑ์การทำสบู่ผักชีฝรั่งโดยไม่พึ่งสารเคมี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ผักชีฝรั่งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย (ใบ)
2. ผักชีฝรั่งมีประโยชน์ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง (ใบ)
3. ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง (ใบ)
4. ช่วยลดระดับความดันโลหิต (ลำต้น)
5. ช่วยทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานได้อย่างเป็นปกติ (ลำต้น)
6. ช่วยบำรุงผิวพรรณ เส้นผม และเล็บให้แข็งแรง (ลำต้น)
7. ช่วยรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี (ใบทำเป็นชาชงดื่มวันละ 3 ถ้วย)
8. ช่วยกระตุ้นร่างกาย (ใบ, น้ำต้มจากราก)
9. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ (ทั้งต้น)
10. ช่วยขับเหงื่อ (น้ำต้มจากราก)
11.1 เพื่อนำผักชีฝรั่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาจัดทำและส่งเสริมสู้การตลาดแบบใหม่ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
11.2 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
11.3 เพื่อฝึกทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการโรงแรม
11.4 สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิชญรัตน์ โอทองอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว สุภาพร ดอกประทุมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาง สายใจ บุตตะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว รัชนีวรรณ คำเพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นาย ปรเมศวร์ คำแปงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิตยา บุหลันปวช.
2นางสาว นิลยา รัศมีปวช.
3นางสาว วรรณษา ประดับเหลืองปวช.
4นาย สาธิต ศรีวิจิตรปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก