Orchid Home เครื่องดูแลกล้วยไม้อัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศรายุธ แซ่ตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2ดร. เสาวลักษณ์ ลีลาวงศาโรจน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกร โกศลปวช.
2นาย กิตติกวิน แก้วแสนปวช.
3นาย ปัณณวัฒน์ บุญภูมิปวช.
4นางสาว ฐิติรัตน์ แสงธรรมชัยปวช.
5นาย ธิติ เขมะศิริเวทินปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการเพาะปลูกพืชพันธุ์กล้วยไม้ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกพืชพันธุ์กล้วยไม้เป็นงานอดิเรกที่บ้าน หรือคอนโด รวมไปถึงเลี้ยงเพื่องานธุรกิจการดูแลรักษาและการรดน้ำและใส่ปุ๋ยนับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้การเพาะปลูกพืชพันธุ์กล้วยไม้จะต้องดูแลและ ให้น้ำและปุ๋ยตามเวลาที่กำหนดแต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและปัจจัยต่างๆ อาจจะทำให้ผู้เลี้ยงไม่สามารถให้อาหารปลาได้ครบทุกช่วงเวลาได้ ดังนั้นอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของการเพาะปลูกพืชพันธุ์กล้วยไม้ ไม่ได้รับน้ำและปุ๋ยเท่าที่ควร ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรม Orchid Home เพื่อมาเป็นตัวช่วยในการอำนวยความสะดวกให้คนเพาะปลูกพืชพันธุ์กล้วยไม้ ในการลดข้อจำกัดด้านเวลาและด้านสถานที่รวมไปถึงช่วยคนเพาะปลูกพืชพันธุ์กล้วยไม้ ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องดูแลกล้วยไม้อัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ประเภทกล้วยไม้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ผ่านการควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วยอุปกรณ์และเซนเซอร์ที่ช่วยดูแลและทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างเที่ยงตรง การทำงานประกอบไปด้วยการรดน้ำด้วยการกดปุ่มเปิดปั้มน้ำและการตั้งเวลาเปิดปิด การตรวจสอบสภาพอุณหภูมิและความชื้น การควบคุมและเพิ่มแสงสำหรับพืช โดยทั้งหมดจะถูกควบคุมได้ทั้งหน้าเครื่องและระบบอินเทอร์เน็ตผ่านแอพลิเคชั่น
1.สามารถดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกกล้วยไม้แก่ผู้ใช้งาน
2.สามารถดูแลกล้วยไม้ได้แม้แต่ในเวลาที่ไม่ได้อาศัยในที่พัก

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก