ฟาร์มเพาะพันธุ์พืชด้วยแสงประดิษฐ์ควบคุมด้วย IOT

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการศึกษา และทางด้านเทคโนโลยี ทำให้มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล คือ ตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิมไปสู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ตั้งแต่ การผลิต โดยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยทำงาน ไม่ว่าจะเครื่องไถหน้าดิน เครื่องขึ้นแปลงปลูก เครื่องเพาะปลูก เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องพ่นสารควบคุมวัชพืช รถเก็บเกี่ยว และรถบรรทุกขนส่งผลผลิต รวมไปถึงการใช้ระบบไอโอทีมาช่วยในการควบคุมระบบการทำงานซึ่งระบบนี้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการดูแลควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลโดยผ่านระบอินเทอร์เน็ต ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ จะสามารถนำไปผลิตพืชผลทางการเกษตรโดยไม่ใช้แสงจากอาทิตย์ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยระบบแสงแอลอีดี ซึ่งแบ่งการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ฟาร์มเพาะพันธุ์พืชด้วยแสงประดิษฐ์ควบคุมด้วย IOT เป็นชื่อของงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีแสงหรือในพื้นที่จำกัด สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้แสงแอลอีดีเข้าไปควบคุม ระบบจ่ายน้ำให้พืชผ่านระบบ IOT
ฟาร์มเพาะพันธุ์พืชด้วยแสงประดิษฐ์ควบคุมด้วย IOT เป็นชื่อของงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีแสงหรือในพื้นที่จำกัด สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้แสงแอลอีดีเข้าไปควบคุม ระบบจ่ายน้ำให้พืชผ่านระบบ IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธงชัย ชาบุดศรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย วัชรากร กฤษณาอุตสาหกรรม
3นาง รุ่งอรุณ แสนวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว สุพิชชา วรจิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมถวิล เคชัยภูมิปวส.
2Mr. สิริวรรณ ศรีชัยมูลปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก