โคกหนองนาสมาร์ทโมเดล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อิทธิพล นราชัยอุตสาหกรรม
2นาย อิทธิพล สุขเติมอุตสาหกรรม
3นาย ชวินทร์ พลหาญอุตสาหกรรม
4นาย ภัทรพงศ์ สารักษ์อุตสาหกรรม
5นาย นราวัฒน์ เขียวอ่อนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงษ์พิสุทธิ์ สุยอยปวช.
2นาย บุญญเณจฉ์ นิลเกษปวช.
3นาย ธีรเทพ ประทุมชาติปวช.
4นาย ณัฐปคัลภ์ สมบูรณ์ปวช.
5นาย เกรียงศักดิ์ ปัตถาภูมิพัชร์ปวช.
6นางสาว ณัฐธิดา อยู่สุขปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เน้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้มีสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเก็บสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพราะปลูกเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการปลูกพืชในปีต่อไปให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น แสงแดดตลอดทั้งปี ความชื้นของอากาศ อุณหภูมิ เป็นต้น รวมไปถึงการไม่สนับสนุนการเผาไร่นาซึ่งเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ วิธีดำเนินการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) การพัฒนาระบบโคกหนองนาสมาร์ทโมเดลที่พัฒนาโดยใช้บอร์ด Arduino mega 2560 และบอร์ด ESP8266 2) การประเมินความพึงพอใจระบบโคกหนองนาสมาร์ทโมเดล โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วยด้านประสิทธิภาพ การทำงานฟังก์ชันระบบ ด้านอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบ ด้านโปรแกรมควบคุมระบบด้านการติดต่อกับผู้ใช้งาน ด้านองค์ความรู้และด้านประโยชน์ พบว่าโดยรวมระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ย คือ 4.17 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นการนำเอาเทคโนโลยีด้าน IoT มาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้มีสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น ชุดอุปกรณ์ควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง โคกหนองนาสมาร์ทโมเดล
1) ประหยัดทรัพยากรแรงงาน 2) ประหยัดเวลาในการดูแลรักษา 3) ลดขั้นตอนในการเพราะปลูก 4) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้มีสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น 5) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก