เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านมลพิษเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรกรรม และเทคโนโลยี ทำให้มีอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง คณะผู้จัดทำ จึงมีแนวคิดในการจัดทำเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล ขึ้นเพื่อลัดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งพลังงานที่จ่ายให้กับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องตัดหญ้า และด้วยระบบควบคุมด้วย รีโมตคอนโทรลยังสามารถควบคุมการทำงานในระยะไกลลดควมเสี่ยงในเกิดอุบัติเหตุในการทำงานต่อผู้ปฏิบัติงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมตคอลโทรล เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้พลังงานจากพลังงงานแสงอาทิตย์ โดยมีระบบการทำงานด้วยรีโมตคอนโทรลในการควบคุมทิศทางและการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องตัดหญ้า ทำให้สะดวกและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1. ประหยัดเชื้อเพลิง
2. สะดวกต่อการใช้งาน
3. ลดการเกิดอุบัติเหตุต่อมนุษย์ในขณะปฏิบัติงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพร มะลิวัลย์อุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. บุญเลิศ สรรเสริญอุตสาหกรรม
3นางสาว วิชญาดา จันทรอุตสาหกรรม
4นาย ไชยยา จันทาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พศวีร์ เนียมนุ่มปวช.
2นาย พรชัย จันทวีปวช.
3นาย ชวกรณ์ ใจแสนปวช.
4นาย อาทิตย์ บุญทองปวช.
5นาย วิชชากร ทองศิลปวช.
6นาย กฤตภาส พิมรีปวส.
7นาย ภูริภัทร เธียรวิฑูรปัญญาปวส.
8นาย เจตน์ ทู้ลังปวส.
9นาย อดิศักดิ์ จันทร์ทองปวส.
10นาย นิรุช อินทคงปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก