เครื่องผลิตไฟฟ้า 2 Generator ระบบพลังงานหมุนเวียนด้วยวงล้อ Flywheel และ Universal motor

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศักนรินทร์ ผิวเหลืองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธสิทธิ์ ชวลิตรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องผลิตไฟฟ้า 2 Generator ระบบพลังงานหมุนเวียนด้วยวงล้อ Flywheel และ Universal motor” มึจุดประสงค์หลักเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าหรือมีปัญหาจากภาระรายจ่ายจากการใช้ไฟฟ้าให้กับครัวเรือนหรือชุมชนขนาดเล็กหรือสามารถนำไปใช้ในภาคการเกษตรตามสวนไร่นาที่การจ่ายกระไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ต้นทุนของราคาเครื่องต่ำและถึงจุดคุ้มทุนเร็ว โดยเครื่องนี้จะใช้หลักการออกแบบให้ทำงานด้วยการใช้ระบบพลังงานหมุนเวียนแบบแยกส่วนด้วยการใช้อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า 2 ตัวและนำวงล้อ Fly wheel มาช่วยกระตุ้นแรงเฉื่อยในการทำงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โดยมีคุณลักษณะเบื้องต้นดังนี้
1) ค่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกจาก Generator ไปใช้งานภายนอคงที่และปรับได้ 2) แยกระบบไฟฟ้าเลี้ยงมอเตอร์ต้นกำลังออกจาก Generator ที่จ่ายไฟออกไปภายนอก 3) สามารถทำงานได้ต่อเนื่องตามอายุการใช้งานของมอเตอร์และ Generator 4) เคลื่อนย้ายสะดวก
กับครัวเรือนหรือชุมชนที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าหรือชุมชนที่การจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ด้วยการนำเครื่องเครื่องผลิตไฟฟ้า 2 Generator ระบบพลังงานหมุนเวียนด้วยวงล้อ Flywheel และ Universal motor ไปใช้งานแทนหรือใช้งานร่วมกับไฟฟ้าบ้าน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก