น้ำไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมพงษ์ สารสมัครอุตสาหกรรม
2นาย ถวัลย์ ประชาชัยอุตสาหกรรม
3นาย บัณฑิตย์ เทียงดาห์อุตสาหกรรม
4นางสาว ธาริตา ภูเลี่ยมคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย โชติกุร กุดแถลงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วราวุฒิ จิตบรรจงปวช.
2นาย อดิศร ขอนขว้างปวช.
3นาย ภาคิน ไสวงามปวช.
4นางสาว กนกพร เจียมใจปวช.
5นางสาว ลลิตา เผือดนอกปวช.
6นางสาว วิภาพร ด้านเนาลาปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว โดยภาพรวมพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดี คือ ค่าเท่ากับ ๔.๕๖ และ ค่า S.D. เท่ากับ ๐.๕๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้งสามข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ผลการวิเคราะห์เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดพบว่าน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว มีข้อเสียคือ เรื่องกลิ่นของน้ำมันไบโอดีเซลมีกลิ่นฉุนมากเกินไปและมีสีของน้ำมันไบโอดีเซลสีเข้มมากทำให้น้ำมันไม่น่าใช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้จากการกลั่น ภายในระยะเวลา 30 นาที สามารถกลั่นน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้ว 5 ลิตร ได้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 3 ลิตร คุ้มต่อการลงทุน
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขข้อจำกัดของอุปกรณ์กลั่นน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นไบโอดีเซล ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. ได้อุปกรณ์กลั่นน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเป็นไบโอดีเซล ที่มีประสิทธิภาพและปริมาณในการการกลั่นสูงกว่าเดิม เมื่อใช้ระยะเวลาในการกลั่นเท่ากัน
3. กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจสามารถนำแบบที่ได้พัฒนาแล้ว ไปสร้างอุปกรณ์กลั่นน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นไบโอดีเซล ไว้ใช้งานเองได้
4. สามารถนำอุปกรณ์กลั่นน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นไบโอดีเซล มาผ่านกระบวนการกลั่นให้กลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแทนน้ำมันเชื้อเพลิงได้
5. ต้นทุนในการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำมาก
6. สามารถใช้งานได้มากกว่า 5 ปี

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก