บาล์มสมุนไพรจากเถาเอ็นอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง กฤษณา หอมเชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย พิษณุ ศิลาอาสน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว รัตนา สาระคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว เพ็ญนภา ยุบไธสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง มณีวรรณ แสงงามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิริยากร รักภักดีปวส.
2นางสาว กาญจนา นะยกปวส.
3นางสาว ญาณิศา วงษ์เนียมปวส.
4นางสาว สายรุ้ง กล้าหาญปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เส้นเอ็นยึดหรือตึง ปวดหลังปวดเอว ปวดแข้งปวดขาผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเถาเอ็นอ่อนมาผลิตเป็นบาล์มสมุนไพร1.เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม2.เพื่อตรวจสอบคุณภาพ3.เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคขั้นตอนการดำเนินการวิจัย1.ศึกษาการสกัดสีของใบเถาเอ็นอ่อน2.ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์3.การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิต4.การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพรจากเถาเอ็นอ่อนสำหรับการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพรจากเถาเอ็นอ่อนในด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.55)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

บาล์มสมุนไพรจากเถาเอ็นอ่อน สามารถนำไปใช้ในการบรรเทา อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เส้นเอ็นยึดหรือตึง ปวดหลังปวดเอว ปวดแข้งปวดขา ฯลฯ ซึ่งสมุนไพรที่มีสรรพคุณ และกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ก็คือ เถาเอ็นอ่อน โดยการแพทย์แผนไทยระบุว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงเส้นเอ็น คลายเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยได้ดี ทำให้มีการนำเถาเอ็นอ่อนมาเป็นส่วนผสม
1. ได้ศึกษาออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพรจากเถาเอ็นอ่อน
2. ได้ทราบถึงคุณภาพของบาล์มสมุไพรจากเครือเอ็นอ่อน
3. ได้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อบาล์มสมุนไพรจากเถาเอ็นอ่อน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก