น้ำหมักชีวภาพ MVC.

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

น้ำหมักชีวภาพ MVC มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อศึกษาอัตราส่วนของไหลแดง ใบสะเดา เส้นยาสูบ ข่า ใบยูคาลิตัส สารเร่งซุปเปอร์พด.7 ที่เหมาะสมในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อศัตรูพืช และเพื่อผลิตหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อศัตรูพืช ซึ่งมีขอบเขต 2 ข้อ คือ1. การนำรากไหลแดง(หางไหล) ใบสะเดา เส้นยาสูบ มาทำเป็นหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ 2. หาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพในการควบคุมและปราบแมลงศัตรูพืช ผลการศึกษาค้นคว้า เกษตรกรนำหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ MVC ไปใช้ในการควบคุมและปราบแมลงศัตรูพืชได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ใช้ในการปราบแมลงศัตรูพืชผักและผลไม้
2.เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ
1. ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ MVC ปราบแมลงจากพืชสมุรไพร
2. ได้ทราบถึงประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพ MVCปราบแมลง
3. ได้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำหมักชีวภาพ MVC ปราบแมลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปริชญ์ ปุณพัฒนโสภณสามัญ
2นาง จุฑารัตน์ พิมพ์ทองสามัญ
3นางสาว รจนา บัวศรีภูมิสามัญ
4นาง จันทรา ทองประดิษฐ์สามัญ
5นาย สุภสิทธ์ พันแน่นสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สาวิตรี อุทัยมาปวส.
2นางสาว ปภาวดี ปุกสันเทียะปวส.
3นางสาว เจนจิรา บัวพิษปวส.
4นางสาว ฉัตรสุดา คงแสนคำปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก