นมข้นหวานจากน้ำนมข้าวยาคูโดยใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลทราย

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาปริมาณหญ้าหวานที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์นมข้นหวานจากน้ำนมข้าวยาคูในปริมาณที่ต่างกัน 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และร้อยละ 6 (โดยน้ำหนักของน้ำตาลทราย) และ 2) เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการในนมข้นหวานจากน้ำนมข้าวยาคูโดยใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลทราย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 50 คน ผลการศึกษา พบว่า นมข้นหวานจากน้ำนมข้าวยาคูโดยใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลทราย ร้อยละ 2 ได้รับคะแนนการยอมรับอยู่ในระดับชอบมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

หญ้าหวานที่ให้พลังงานเพียงเล็กน้อยหรือไม่ให้พลังงานเลยหากใช้ในปริมาณเล็กน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการพัฒนานมข้นหวานจากน้ำนมข้าวยาคูโดยใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลทราย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมข้นหวานมีพลังงานลดลง ซึ่งส่งผลดีต่อผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาล และสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
ใช้ทานคู่กับขนมปังและปาท่องโก๋
ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ชาและเครื่องดื่มต่าง ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรวุฒิ ชอบป่ารังคหกรรม
2นาย พิศมัย กรุดพิศมัยคหกรรม
3นาย กรกช มูลทองชุนคหกรรม
4นาย ทรงพล โพธิ์หิรัญคหกรรม
5นางสาว วารุณี มงคลหัตถีศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คุณากร แววเกกิปวช.
2นางสาว ธารีรัตน์ รูปสวยปวช.
3นางสาว ณัฐกฤตา ทรัพย์ประเสริฐปวช.
4นางสาว มนัสนันท์ ดรุณไกรศรปวช.
5นาย ภัทรพล เพ็งพันธ์ปวช.
6นาย ศรัณย์ทัศน์ วงษ์มาดิษฐ์ปวช.
7นาย หิรัญ หินทองปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-