ชุดควบคุมเกษตรอัจฉริยะ 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มหิดล สุรียพรรณอุตสาหกรรม
2นางสาว เปมิกา กันทะวงค์สามัญ
3นาง สุภัทตรา โพธิ์ธนาภาคหกรรม
4นาย เฉลิมพสิทธิ์ พรหมทาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ลิขิต ทองมูลปวช.
2นาย ธีรภัทร ไวยังดีปวช.
3นางสาว วิลัยพร แซ่แต้ปวช.
4นางสาว วิภาพร แซ่แต้ปวช.
5นาย จีรวัฒน์ อินทร์ขำปวส.
6นาย เศรษฐา พุฒติปวส.
7นาย ปริญญา ลบแย้มปวส.
8นาย อนันต์ ทองมูลปวส.
9นาย เอกกมล อินถรถนอมปวส.
10นาย วุฒิพงษ์ โล้วหนูปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านเกษตรเป็นต้น ซึ่งเกษตรกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จะอาศัยและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนละพอเพียงฟาร์มอัจฉริยะมีความแตกต่างกับฟาร์มธรรมดาตรงที่การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงต่อความต้องการของพืช ช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร การให้ปุ๋ยที่พอดีช่วยทำให้ดินไม่เสีย ไม่เกิดการล้นของแร่ธาตุ ที่อาจทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมลงได้ ซึ่งเกษตรกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จะอาศัยและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนละพอเพียงการสร้าง ชุดควบคุมเกษตรอัจฉริยะ 4.0 เพื่อสามารถควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างได้ผ่านสมาร์ทโฟน และจอแสดงผล เพื่อลดเวลาในการสั่งการและเข้าถึงอุปกรณ์และแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นใลน์ (Line)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ฟาร์มอัจฉริยะมีความแตกต่างกับฟาร์มธรรมดาตรงที่การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงต่อความต้องการของพืช ช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร การให้ปุ๋ยที่พอดีช่วยทำให้ดินไม่เสีย ไม่เกิดการล้นของแร่ธาตุ ที่อาจทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมลงได้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development)
1. ได้ชุดควบคุมเกษตรอัจฉริยะ 4.0
2. ประสิทธิภาพในการใช้งานของชุดควบคุมเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ควบคุมเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ไม่น้อยกว่า ระดับ ดี

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-