พัดลมปรับความเร็วตามอุณหภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทัศนียา อังศุวรพฤกษ์อุตสาหกรรม
2นาย อานนท์ อังศุวรพฤกษ์อุตสาหกรรม
3นาย ประนมกร เจียมเจิมอุตสาหกรรม
4นาย อดิศร ภู่ประสงค์อุตสาหกรรม
5นาย ศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิพงษ์ อินจูปวช.
2นาย วิศรุต เย็นใจปวช.
3นาย พีระภัทร พุฒซ้อนปวช.
4นางสาว ชลธิชา กิ่มสำอางค์ปวช.
5นางสาว ลัดดาใจ แสงสว่างปวช.
6นางสาว ปานแก้ว เง้าเปล่งปวช.
7นางสาว ศุภฉัตรี เหลาทองปวช.
8นาย ไวทย์ปราชญ์ สุุขีสนธิ์ปวช.
9นางสาว วิภิติยา ประพันธ์พัฒน์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมีการใช้งานมากขึ้น ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยสาเหตุส่วนใหญ่อาจไม่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน เช่น การเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ หรือใช้งานเกินความจำเป็น ซึ่งการกระทำเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำ จึงคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้ ทุกวันนี้พัดลมในท้องตลาดเป็นพัดลมที่ต้องใช้สวิทซ์สัมผัสในการกดเพิ่มและลดความเร็วของพัดลม และเวลาที่เราทำงานอยู่อุณหภูมิในพื้นที่เพิ่ม หรือ ลดลง ตามสภาพแวดล้อมทำให้เราต้องเดินไปกด เพื่อลดหรือเพิ่มความเร็วของพัดลมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้า จึงได้จัดทำพัดลมปรับความเร็วตามอุณหภูมิเพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานของพัดลมให้สามารถปรับความเร็วตามอุณหภูมิได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
1. สามารถเอาไปพัฒนาในอนาคตได้ในอนาคตได้
2. ความสะดวกสบาย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-