Anti Covid-19 V.1.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมบัติ มุงเคนอุตสาหกรรม
2นาย ศิวกร ธนาพงษธรอุตสาหกรรม
3นาย พงษ์ฤทธิ์ สงครามอุตสาหกรรม
4นาย วสันต์ เหวยรัมย์อุตสาหกรรม
5นาย สุบิน สิมมาอ่อนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุเทพ กระสังปวช.
2นาย ภานุวัฒน์ เสาะโชคปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อประดิษฐ์ เครื่อง Anti Covid-19 V.1.0 และทดลองการใช้งานAnti Covid-19 V.1.0 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การประดิษฐ์Anti Covid-19 V.1.0 ประกอบด้วยขั้นตอน การออกแบบ กำหนดรูปแบบและคุณลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ และการผลิตตามคุณลักษณะที่กำหนด ขั้นที่ 2 การตรวจสอบประสิทธิภาพAnti Covid-19 V.1.0 โดยการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของAnti Covid-19 V.1.0 และประเมินโดยประชาชนทั่วไป อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน และ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้Anti Covid-19 V.1.0 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยทดลองใช้กับประชาชนทั่วไป ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน ได้มาโดยการเจาะจงประชาชน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพ และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้Anti Covid-19 V.1.0 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประสิทธิภาพและความพึงพอใจ เปรียบเทียบกับเกณฑ์บอกระดับประสิทธิภาพ และระดับความพึงพอใจ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สิ่งประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคัดกรองบุคคลในการเข้าสถานที่ ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19
2. สิ่งประดิษฐ์มีระบบจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการสัมผัส
3. ได้ เครื่อง Anti Covid-19 V.1.0 ที่มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ให้แก่สังคม
5. ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการผลิตสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก