สองล้อพอเพียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อานุภาพ อึงสวัสดิ์อุตสาหกรรม
2นางสาว ศิรประภา รอดจากเข็ญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย มานะ จะรอนรัมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย พิษณุ สุดหล้าอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. พลกฤต ชิ้นทอง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุธี น้อยตรีมูลปวช.
2นาย ณัฐพงษ์ ชิ้นทองปวช.
3นาย ชลสิทธิ์ สุขแก้วปวช.
4นาย วันชัย ทองดาปวช.
5นาย ภานุภาพ อันดีปวช.
6นาย ธนวัฒน์ ช่วงชัยปวช.
7นางสาว ธัญญารัตน์ แก้วจาปวส.
8นางสาว กัลยาณี อินนอกปวส.
9นาย ทิวากร บุตราปวส.
10นาย คุณากร คลายโศกปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

วิธีขนส่งที่สำคัญนั้นคือ การใช้รถเข็น รถเข็นสามารถเข้าถึงเกือบทุก แต่ด้วยการบรรทุกน้ำหนักที่มากทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างยากลำบากและบางครั้งอาจส่งผลอันตราย (บาดเจ็บ) ในขณะปฏิบัติงานได้ จึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าทำสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้งานรวมถึงช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น ยังช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งและเพิ่มอายุงานของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ในส่วนของการออกแรงลากแต่ยังต้องออกแรงกดรถเข็นลงเพื่อให้รถเข็นสามารถเคลื่อนที่ได้สุดท้ายนี้หวังว่าโครงงานนี้จะสามารถเป็นประโยชน์และได้รับการพัฒนาต่อไปในอนาคต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้งานรวมถึงช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น ยังช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งและเพิ่มอายุงานของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
1. เพื่อสร้างสองล้อพอเพียง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานสองล้อพอเพียง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-