เครื่องอัดถ้วยจากวัสดุธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธุวานนท์ บัวนินอุตสาหกรรม
2นาย พิทัก ทรัพย์วัฒนานนท์อุตสาหกรรม
3นาย ปกรณ์ นาวีระอุตสาหกรรม
4นาย อภิชาติ เพ็งชวดอุตสาหกรรม
5นาย นิคม บรรดิษอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เรืองศักดิ์ ภักดีปวช.
2นางสาว วราภรณ์ นูปวช.
3นาย ธีรภัทร์ ทองนาปวช.
4นาย กฤษฎา ประยูรวงค์ปวส.
5นาย จักริน สีถาปวส.
6นาย ภาคภูมิ แสงทองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง เครื่องปั้มถ้วยจากวัสดุธรรมชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ใช้วัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ คือการนำใบไม้ต่างๆที่มีขนาดใหญ่มาอัดขึ้นรูปที่ใช้แม่พิมพ์ในการกดประกบด้วยแผ่นความร้อน จนครบเวลาที่กำหนดแล้วจึงนำถ้วยที่ทำการอักขึ้นรูปมาใช้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

นำวัสกุจากธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ลดการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมที่มีการย้อยสลายยาก
นำวัสกุจากธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ลดการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมที่มีการย้อยสลายยาก

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-