Safety Home

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภาษิต ภู่ประสงค์อุตสาหกรรม
2นาย ปรีชา มดแสงอุตสาหกรรม
3นางสาว วรารัตน์ เลิศกิตติวัฒนกุลอุตสาหกรรม
4นาย สิรภพ สุขรัตน์อุตสาหกรรม
5นาย วัชระ อ่ำเจริญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัฒนรัตน์ พันธุ์ไม้ปวช.
2นางสาว อรชพร หลาบงามปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ผลงาน Safety Home นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยภายในบ้านเรือน ประกอบไปด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในบ้านและวัดค่าความชื้น เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ เซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและเซนเซอร์วัดระดับน้ำแบบไร้สำผัสเพื่อป้องกันการล้นของน้ำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน โดยสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้านบริเวณไกล้เคียง พบว่า มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การรักษาความปลอดภัยภายในบ้านเรือนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะเจ้าของบ้านจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดภัยอันตรายได้เมื่อใด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ประกอบไปด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในบ้านและวัดค่าความชื้น เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ เซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและเซนเซอร์วัดระดับน้ำแบบไร้สำผัสเพื่อป้องกันการล้นของน้ำ
เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยภายในบ้านเรือน ประกอบไปด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในบ้านและวัดค่าความชื้น เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ เซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและเซนเซอร์วัดระดับน้ำแบบไร้สำผัสเพื่อป้องกันการล้นของน้ำ ที่จะทำให้สิ้นเปลืองค่าน้ำโดยเปล่าประโยชน์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-