ผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากเปลือกทุเรียนกลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุทามาศ บุญโรยสามัญ
2ว่าที่ พ.ต สมพงษ์ สุดสวาสดิ์อุตสาหกรรม
3นางสาว สุภาภรณ์ เดชมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุ่งนภา ชูชาติปวส.
2นางสาว จุฑามาศ นาคสังข์ปวส.
3นางสาว ณัฐญา เพชรหญีตปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากเปลือกทุเรียนกลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษากระบวนการการทำผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากเปลือกทุเรียนกลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์ 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากเปลือกทุเรียนกลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากเปลือกทุเรียนกลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์ ซึ่งปัจจุบันในครีมขัดรองเท้าทั่วไปมีสารเคมีที่ทำลาย DNA และก่อมะเร็ง คณะผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหานี้ จึงจัดทำผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากเปลือกทุเรียนกลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์ขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการขัดเงา ทำให้เกิดความมันวาวและมีกลิ่นหอม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ทำให้เกิดความมันวาว
2. มีกลิ่นหอมเปปเปอร์มิ้นต์ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1. รู้กระบวนการการทำผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากเปลือกทุเรียนกลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์
2. ผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากเปลือกทุเรียนกลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์มีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากเปลือกทุเรียนกลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก