อุปกรณ์นำตัดแบบสไลด์ด้วยมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มนัสนันท์ มะกองอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิ์ชัย หนากลางอุตสาหกรรม
3นางสาว สุภาวี สลามเต๊ะอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ ทองเทศทาอุตสาหกรรม
5นาย ปริญญา อ่อนสุทธิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัชชนานนท์ ยาวะระปวช.
2นาย จิรวัฒน์ ธาระยุทธิ์ปวช.
3นางสาว พัชริดา มูลแอดปวช.
4นาย ณัฐวุฒิ พวงพันธ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องเจียรไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ทั้งงานเจียรไนและงานตัด การที่เราต้องตัดชิ้นงานขนาดเล็ก เราจึงไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องตัดเหล็ก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนในการเตรียมงานตัด ผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำการสร้างอุปกรณ์นำตัดแบบสไลด์ด้วยมือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์นำตัดแบบสไลด์ด้วยมือ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้งานจริงจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์นำตัดแบบสไลด์ด้วยมือ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.98

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในงานตัดสามารถตัดเหล็กหรือไม้ที่มีความหนาไม่มาก ช่วยประหยัดต้นทุนในการซื้อเครื่องตัดที่มีราคาแพง และลดระยะเวลาในการทำงานขั้นตอนของงานตัด
ได้อุปกรณ์นำตัดแบบสไลด์ด้วยมือที่สามารถใช้งานได้จริง
ได้อุปกรณ์นำตัดแบบสไลด์ด้วยมือที่สามารถลดระยะเวลาในงานตัด
ผู้ใช้จริงมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์นำตัดแบบสไลด์ด้วยมือ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก