แท่นอัดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

แท่นอัดไฮดรอลิกส์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการประกอบอาชีพช่างซ่อมและบริการ สำหรับในการอัด - ถอดประกอบชิ้นงานต่างๆ โดยทั่วไปนั้นแท่นอัดไฮดรอลิกส์ตามท้องตลาด มีราคาแพงและมีน้ำหนักมากไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายในการประกอบอาชีพของช่างซ่อมรถยนต์ จึงได้ทำแท่นอัดไฮดรอลิกขนาดเล็กขึ้น ถ้ามองในภาพรวมของแบบประเมินทั้ง 9 ข้อ พบว่าผู้ประเมินมีความเห็นว่าผลงานแท่นอัดไฮดรอลิกขนาดเล็ก มีประโยชน์และมีคุณค่าตรงตามข้อกำหนดของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 2สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) หรือ = 4.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.70

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ
แท่นอัดไฮดรอลิกมีขนาดที่เล็ก มีขนาดเล็กกว่าแท่นอัดทั่วไป ทำขึ้นเพื่อใช้งานกับชิ้นงานขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้ในอู่มอเตอร์ไซค์ แท่นอัดขนาดเล็ก มีขนาด = 80 x 50 x 120 เซนติเมตร และมีอุปกรณ์เสริมที่สำคัญ คือ แม่แรง
คุณสมบัติ
แท่นอัดไฮดรอลิกตามหลักการทำงานแท่นอัด โดยการประยุกต์ใช้กับรถจักรยานยนต์ เครื่องอุปกรณ์ สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าจึงเป็นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการอัดให้สมบูรณ์ขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อันเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์และมีจุดเด่น ดังต่อไปนี้
1. ได้สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยให้เกิดความสะดวกในการถอดและประกอบลูกปืนเข้าที่เดิมให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ได้สร้างนวัตกรรม ที่สะดวดกในการใช้งาน การเคลื่อนย้าย และมีขนาดที่เหมาะสมกับสถานประกอบการขนาดเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พินิต แก้วพระอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัฒชัย แก้วโยนปวช.
2นาย ศิวกร ใจบุญปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก