เครื่องแขวนวิจิตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ศึกษาชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการย้อมกาวเพื่อความคงรูปของผ้าที่ใช้ในงานประดิษฐ์เครื่องแขวนวิจิตร ผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดในการใช้วัสดุที่สามารถเลียนแบบธรรมชาติคือ ผ้า และวัสดุตกแต่งอื่นมาประกอบรวมกันเป็นชิ้นงานเพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลงานให้ชื่นชมได้นานยิ่งขึ้น เนื่องจากการเรียนการสอนในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีนั้น นอกจากมีการสอนโดยการใช้ของสด ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ใบไม้ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานรูปแบบต่างๆ แล้ว ก็ได้มีการประดิษฐ์ชิ้นงานจำลองผลงานต่างๆ เสมือนประดิษฐ์จากวัสดุดอกไม้ ใบไม้สด โดยการนำวัสดุคือ ผ้ามาใช้ในการประดิษฐ์ผลงานโดยวิธีการนำผ้ามาย้อมกาวลาเท็กซ์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องแขวนวิจิตร เป็นงานประดิษฐ์แบบไทย มีโครงที่ร้อยตาข่ายด้วยดอกพุดให้เกิดเป็นลวดลายอันวิจิตร ด้านบนประดับด้วยพุ่ม มีส่วนประกอบตกแต่ง ได้แก่ มาลัย กระทง แบบกลีบบัว ทัดหู และอุบะ ซึ่งนำผ้าที่ผ่านจากการทดลองย้อมกาวมาประดิษฐ์เป็นผลงานที่มีความปราณีตสวยงาม สีสดสดใส และยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
1. มอบเป็นของฝาก/ของที่ระลึกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานหัตถศิลป์
2. แขวนประดับตกแต่งสถานที่ตามอาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ
3. แขวนประดับตกแต่งสถานที่ ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น พิธีงานมงคลสมรส งานอุปสมบท ฯลฯ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กรองกาญจน์ ถาวรวัฒนเจริญคหกรรม
2นางสาว ุสุปวีณ์ เหล็กแก้วคหกรรม
3นางสาว นฤมล ดีเลิศคหกรรม
4นาย ธนิสร คงสมบูรณ์ศิลปกรรม
5นาย วุฒิชัย ขมพลกรังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรพรรณ พุแคปวช.
2นางสาว กนกวรรณ นามเรือนปวช.
3นางสาว กนกวรรณ คงสมทองปวช.
4นาย ศรีฝ้าย น้อยเพชรปวช.
5นาย ธนพัฒน์ บุญเกิดปวช.
6นางสาว จรรยพร มาลัยปวส.
7นาย ไกรลาส อ่อนช่วยพันธ์ปวส.
8นางสาว กัญญารัตน์ พรมมะลาปวส.
9นางสาว จามจุรี สุริวัฒน์ปวส.
10นางสาว ญาณิศา บุญโยประการปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-