พุ่มกนก

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในอดีตของไทยเรามีชื่อเสียงในงานด้านงานช่างฝีมือที่ปราณีตวิจิตรบรรจงและไม่เหมือนใคร “พุ่ม” เป็นคำเรียกเครื่องบูชาที่มีลักษณะคล้ายรูปทรงดอกบัวตูม ส่วนปลายจะเรียกว่ายอดพุ่ม ยอดพุ่มจะมีลักษณะเรียวแหลมเป็นรูปทรงเด่นชัดภายในหุ่นพุ่มจะมีลักษณะกลวงหรือตันก็ได้ตามรูปแบบการใช้สอย จากข้อความข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะทำพุ่มกนก โดยมีการประยุกต์ลวดลาย รูปทรงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งพุ่มกนกนี้จะมีส่วนประกอบของดินเป็นส่วนประกอบหลัก คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นสูตรสำหรับการทำดินเพื่อพิมพ์ลายลงบนพุ่มกนก สำหรับใช้ในงานศาสตร์คหกรรม หรือเป็นส่วนประกอบงานต่างๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

พุ่มกนก คือ พานพุ่มที่ติดด้วย ศิลปะนูนต่ำลายไทยจากดินที่ และตกแต้งความสวยงามด้วยการปิดทอง การลงยา การประดับกระจก
1. ได้นำความรู้มาเผยแพร่ในด้านหัตศิลป์ เรื่องการประดิษฐ์พุ่มกนก (พานพุ่มกระแหนะลายประดับทอง)
2. สามารถนำชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมาไปใช้งานได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธาตรี สุขพัฒน์คหกรรม
2นางสาว รัชชดา บุตรเบ้าคหกรรม
3นางสาว สุพร จีนประชาคหกรรม
4นางสาว มาฆพร ดีมูลสามัญ
5นางสาว น้ำผึ้ง ร่มศรีคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ สร้อยฟ้าปวช.
2นางสาว ชไมพร อุดมปวช.
3นางสาว วราภรณ์ ปิริยะวินิตรปวช.
4นางสาว ภาวินี ตันติสมศักดิ์ปวช.
5นางสาว กานต์ธิดา วงศ์วัฒนตระกูลปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-