หมวกกันน็อคนิรภัยพลังงานร่วมเวอร์ชั่น 2

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าและปัจจัยที่สำคัญต่อการทำกิจกรรมในชีวิตอย่างหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือ ที่สามมารถใช้ง่ายเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย แต่ในช่วงเวลาที่แบตเตอรี่หมดตอนเดินทางโดยเฉพาะผู้ใช้ยานพาหนะที่เป็นจักยานยนต์ที่ไม่สามารถที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้ อาจจะเกิดปัญหาระหว่างเดินทางทำให้ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารหรือขอความช่วยเหลือได้ เราจึงได้คิดที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ โดยใช้พลังงานทดแทนที่ได้จากลม เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการใช้ในการเดินทางและยังช่วยลดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนอีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เพื่อออกแบบและสร้างหมวกนิรภัยชาร์จแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพจากผู้ทดสอบ
2. เพื่อการพัฒนาหมวกกันน็อคนิรภัยพลังงานร่วมเวอร์ชั่น 2 ด้วยพลังงานลมพลังงานและrพลังงานแสงอาทิตย์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากผู้ทดสอบ
1. ผู้ใช้งานสามารถใช้หมวกนิรภัยชาร์จแบตเตอรี่พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ได้ในทุกสถานที่
2. หมวกกันน็อคนิรภัยพลังงานร่วมเวอร์ชั่น 2 สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมสัน กลางแท่นอุตสาหกรรม
2นางสาว ทัดดาว ชื่นด้วงอุตสาหกรรม
3นางสาว รัตนาภรณ์ ลาภเพิ่มพูลยิ่งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติกุล คงเมืองปวส.
2นาย ขวัญดนัย เทศสมบูรณ์ปวส.
3นาย กองทัพ เปลี่ยนทองดีปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-