เครื่องรีไซเคิลน้ำยาสารทาความเย็นรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุวรรณ แสงโชติ-
2นาย บุญเพ็ง ประทุมมาตร-
3นาย สุบัน เทียนหอม-
4นาย วีรพงษ์ ดุจดา-
5นาย ธีระพงษ์ หาระวงค์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ประสิทธิ์ เกิดไทยปวช.
2นาย ขจรศักดิ์ คาดหมายปวช.
3นาย พงษ์อนันต์ บุญเลิศปวช.
4นาย รัตนพล สุขเพ็งปวช.
5นาย นัฐพงษ์ รักไทยปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

ปัจจุบันรถยนต์ในประเทศไทย มีจานวนมากขึ นเรื่อยๆ ระบบเครื่องปรับอากาศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดาเนินชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก สารทาความเย็นรถยนต์ (134A) ถูกปล่อยออก จะลอยออกไปในชั นบรรยากาศ ทาให้เกิดรูของชั นโอโซนเนื่องจากมลพิษของนายา เครื่องรีไซเคิลนายาสารทาความเย็นรถยนต์ ทาหน้าที่หลักคือ อั

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องรีไซเคิลนายาสารทาความเย็นรถยนต์ ทาหน้าที่ อัดสารความเย็นเข้าถังเหมือนเดิม การทาสุญญากาศ การเติมนายาสารทาความเย็นเข้าระบบ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศรถยนต์ทุกครั ง สิ่งที่สาคัญที่สุด มลพิษสิ่งแวดล้อม เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับระบบปรับอากาศรถยนต์ต้องปล่อยสารทาความเย็นออกก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาบางจุด จึงต้องอัดนายาสารความเย็นเข้าถังเหมือนเดิม เพื่อเอาสารทาความเย็นมาใช้ได้ใหม่อีกด้วย