เครื่องปั่นน้ำผลไม้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเวอร์ชั่น 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สันติ เบ็ญจศิล-
2นาย สงกรานต์ ยศกันโท-
3นาย ศราวธ วงศ์พงษ์คำ-
4นาย คงกฤช ศิรินาค-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษฏา สาลือชาปวส.
2นาย ณฐพงษ์ ยอดคีรีปวส.
3นาย เบญจรงค์ ประดับมุขปวส.
4นาย สนที ศรีสุธรรมปวส.
5นาย อนุวัฒน์ หอกคำปวส.
6นาย วรรณชัย พูลสวัสดิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ประหยัดพลังงานไฟฟ้เวอร์ชั่น 2 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกโดยอาศัยหลักการปั่นสเตอร์ของจักรยานไปขับเฟืองให้วงล้อจักรยานหมุนสัมผัสกับแกนหมุนที่เชื่อมติดกับแกนเฟืองหมุนใบมีดปั่นน้ำผลไม้ให้ละเอียดตามความต้องการ รวบรวมข้อมูลทดลองโดยการปั่นน้ำผลไม้ประหยัดพลังงานไฟฟ้เวอร์ชั่น 2 ด้วยมือหมุนเปรียบเทียบผลการปั่นน้ำผลไม้ที่ได้ออกมาความละเอียดใกล้เคียงกับการปั่นน้ำผลไม้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเวอร์ชั่น 2 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากเครื่องปั่นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงานเป็นเวอร์ชั่น 1 ซึ่งเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่มีขนาดใหญ่โดยใช้การปั่นและเคลื่อนย้ายได้ลำบากดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ประหยัดพลังงานไฟฟ้เวอร์ชั่น 2 ขึ้นมาโดยการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างให้มีขนาดพอเหมาะในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งใช้งานได้ง่ายคุณลักษณะของเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนย้ายและติดตั้งการใช้งานได้สะดวกการปั่นน้ำผลไม้โดยการใช้มือหมุน