กรงนกจากฝาพัดลมและชุดอุปกรณ์ฝึกขันเสียงร้อง

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ กรงนกจากฝาพัดลมและชุดอุปกรณ์ฝึกขันเสียงร้อง เป็นผลงานที่ทำจากวัสดุที่ชำรุดและไม่ใช้แล้ว นำมาดัดแปลงสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์ ช่วยปริมาณขยะของชุมชนคนในท้องถิ่น ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดสภาวะโลกร้อน และยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักดัดแปลงของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อนที่จะนำไปทำลาย คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ มีชุดฝึกขันเสียงร้องแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดวางแบบตั้งพื้นหรือแขวนบน ที่สูง ได้อย่างสะดวก สามารถถอดประกอบส่วนหัวเพื่อลดความสูงเวลาเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถถอดฝาส่วนท้ายมาทำความสะอาดมูลนกได้ โดยที่นกไม่ออกมาจากกรง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1มีชุดฝึกขันเสียงร้องแบบอิเล็กทรอนิกส์
2สามารถจัดวางแบบตั้งพื้นหรือแขวนบนที่สูง ได้ อย่างสะดวก
3สามารถถอดประกอบส่วนหัวเพื่อลดความสูงเวลาเคลื่อนย้ายได้สะดวก
4สามารถถอดฝาส่วนท้ายมาทำความสะอาดมูลนกได้ โดยที่นกไม่ออกมาจากกรง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พีระพันธ์ รัตนมาลี-
2นาย สงกรานต์ ยศกันโท-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ประกาศิต เชื้อคำจันทร์ปวช.
2นาย วรากรณ์ พินทาปวช.
3นาย ฐาปนาพงษ เหมะธุลินปวช.
4นาย โอภาส กาดนอกปวช.
5นาย ศรันย์ อุปชาปวช.
6นาย โชคบันฑิต พรมพันห่าวปวช.
7นาย ดรุณ คำผาปวช.
8นาย ภาคภูมิ อินต๊ะรินทร์ปวช.
9นาย ณัฐพล สนธิระปวส.
10นาย จักวรรดิ์ สายทองปวส.