เครื่องกวนสีโป๊ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระพล บุญธรรม-
2นาย สุรชัย โกมาลย์-
3นาย เสกสรร พันธ์มุย-
4ว่าที่ ร.อ. กังวาล ไพร-
5นาย ปรีชา ด้วงหว้า-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชิตณรงค์ อดทนปวช.
2นาย ปัญญา หลักปวส.
3นาย อนุรักษ์ สำราญวงศ์ปวส.
4นาย พีระพงศ์ ดอกอุบลปวส.
5นาย สุรศักดิ์ ชีชัยภูมิปวส.
6นาย พิสุทธิ์ กุพันลำปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อช่วยให้สามารถกวนสีโป๊วได้รวดเร็วขึ้นและประหยัดเวลาในการกวนสีโป๊วและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงงานคนได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสมมุติฐานในการวิจัย คือ 1. เครื่องกวนสีโป๊ว สามารถกวนสีโป๊วในถังที่บรรจุ 5 ลิตรได้และปรับทิศทางในการหมุนได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ อู่พ่นสีรถยนต์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยการเลือกสุ่ม และเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน โดยตอบแบบสอบถามความพึงใจต่อการใช้เครื่องกวนสีโป๊ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจจากใช้เครื่องเครื่องกวนสีโป๊ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกวนสีโป๊วเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุที่ปลอดสนิมทั้งหมดไม่เป็นเป็นอันตรายปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและยังสามารถปรับความเร็ว ควบคุมทิศทางการหมุนของตัวเครื่องได้