เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

บทคัดย่อ

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการทำควาสะอาดเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเก็บเกี่ยวมาแล้ว จากการสังเกตของนักศึกษาผู้ประดิษฐ์ ข้าวสารที่ผ่านกระบวนการสีจากโรงสีส่วนมากเมล็ดที่ได้จะมีสิ่งสกปรกติดมาด้วย เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น มูลสัตว์บางชนิด เช่น หนู จิ้งจก เพื่อพัฒนาคุณภาพการประกอบอาชีพในการได้ข้าวสารที่สะอาดมารับประทาน จึงได้สร้างเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ โดยอาศัยหลักการนำลมมาเป่าทำความสะอาด ให้สามารถทำงานได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยได้จัดสร้างเป็นเครื่องมือต้นแบบเพื่อการพัฒนาต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานโดยใช้ทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ผู้ใช้งานเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ใช้เวลาน้อยในการทำงานร่วมถึงประหยัดงบประมาณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นันทะวุธ วงค์อินพ่อ-
2นาย พิษณุพงษ์ ธนะคำดี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชระ สุกทนปวส.
2นาย กิตติชัย จันทร์อันคะปวส.
3นาย ปิยะ จิตจำปีปวส.
4นาย วุฒิชัย มะติพรหมปวส.