อุปกรณ์ช่วยกรอกน้ำดื่ม

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการกรอกน้ำดื่มใส่ขวดมีหลายวิธีการ เช่น การกรอกน้ำด้วยการยกเทถังน้ำขนาด 20 ลิตร ซึ่งมีน้ำหนักมากหากยกบ่อยครั้ง เพื่อทำการกรอกน้ำใส่ขวด หรือ วิธีการบีบปั๊มทำให้เกิดสุญญากาศในท่อสายยาง เป็นต้น วิธีการเหล่านี้มักประสบปัญหาต่างๆ นาๆ คือ ปวดเมื่อยบริเวณสันหลังเพราะจะตกยกและคล่ำถังน้ำบ่อยครั้ง หรือการบีบปั๊มสุญญากาศจะต้องบีบจำนวนหลายครั้งเพื่อให้ได้น้ำใส่ขวดตามที่ต้องการจากากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงมีความสนใจที่จะสร้างอุปกรณ์ช่วยกรอกน้ำดื่ม ดังกล่าวขึ้น อีกทั้งยังช่วยเด็กขนาดสามรถกรอกน้ำด้วยตนเองได้ตามที่ต้องการทำให้สุขภาพร่างกายของผู้ใช้งานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องตลาดได้
2 สามารถช่วยให้กรอกน้ำใส่ขวดได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายขึ้น
3 เสริมสร้างภูมิปัญญาของชาวบ้านให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
4 เป็นการนำเอาวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรที่มีอยู่มาให้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุด
5 ถ่ายน้ำจากถังใหญ่มาใส่ขวดเล็ก หรือ แก้ว โดยที่ไม่ต้องยกถังน้ำขนาด 20 ลิตร บ่อยๆ ครั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรชัย โกมาลย์-
2นาย ธีระพล บุญธรรม-
3นาย เสกสรร พันธ์มุย-
4ว่าที่ ร.อ. กังวาล ไพร-
5นาย ปรีชา ด้วงหว้า-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุมิตร คำผาปวช.
2นาย ธีรพงษ์ ตุ้มมากปวช.
3นาย สุวิทย์ เข็มพันธ์ปวช.
4นาย ชาญยุทธ ตามบุญปวช.
5นาย อภิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ปวช.
6นาย สุรศักดิ์ ชีชัยภูมิปวช.
7นาย ชิตณรงค์ อดทนปวช.
8นาย พิสุทธิ์ กุพันลำปวช.