ขนมเปี๊ยะเห็ดไข่เค็ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศุภกาญจน์ เลาหไพศาล-
2นางสาว ยุภาวดี สุทธิคุณ-
3นาย อุกฤษฏ์ อะมุตะคุ-
4นางสาว ภควดี ทรงศักดิ์-
5นางสาว นิตยา เทพนิมิต-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐจรีย์ บุญชลอปวช.
2นางสาว ปิยะมาศ อัปมะเถปวส.
3นางสาว ลดาวัลย์ ลิ้มประภาศิริปวส.
4นางสาว กิติยา ขันทนาปวส.
5นางสาว พรชิตา นาจานปวส.
6นางสาว วราพร คำประดิษฐ์ปวส.
7นางสาว กฤติยาภรณ์ ปริมาณปวส.
8นาย สหชัย จินดาพงษ์ปวส.
9นางสาว นฤมน คงทองปวส.
10นาย อนุรักษ์ พรมเสนปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขนมเปี๊ยะเห็ดไข่เค็ม เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานจุดเด่นของขนมเปี๊ยะและเห็ดเข้าด้วยกัน โดยอาศัยทักษะความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาหาร จึงทำให้ขนมเปี๊ยะไส้เห็ดไข่เค็มมีรสชาติอร่อยถูกใจผู้บริโภค ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะคนที่ต้องการลดน้ำหนัก เนื่องจากเห็ดเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยมีโปรตีนสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นแหล่งอาหารที่ไม่มีแป้งและไขมัน มีเส้นใยอาหารสูง พร้อมทั้งมีบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย สวยงาม และทันสมัย มีความแปลกใหม่ไปจากเดิม สร้างสรรค์โดยแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อคิดค้นสูตรขนมเปี๊ยะเห็ดไข่เค็มที่เหมาะสมที่สุด 2. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของขนมเปี๊ยะเห็ดไข่เค็ม 3. เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับขนมเปี๊ยะ ขอบเขตด้านเนื้อหา สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค จำนวน 100 คน พบว่า ขนมเปี๊ยะเห็ดไข่เค็มได้รับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 8.5 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยว่า ขนมเปี๊ยะเห็ดไข่เค็มเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ขนมเปี๊ยะเห็ดไข่เค็ม มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะคนที่ต้องการลดน้ำหนัก เนื่องจากเห็ดเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยมีโปรตีนสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นแหล่งอาหารที่ไม่มีแป้งและไขมัน มีเส้นใยอาหารสูง พร้อมทั้งมีบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย สวยงาม และทันสมัย มีความแปลกใหม่