เครื่องตัดใบตองเพื่องานประดิษฐ์ (Banana Leaf Cutter for Handy Craft)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นฤมล เก่งกรีฑาพล-
2ดร. สิริอร สกุลเดช-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กฤติยา คงมีปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ใบตองกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นของคู่กันตั้งแต่ยุคสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าต้นกล้วย ถือเป็นไม้มงคลในการประกอบพิธีและประเพณีไทย โดยเฉพาะการนำมาประดิษฐ์เป็นกระทง พานขันหมาก พันขันหมั้น บายศรี เป็นต้น ปัจจุบันการตัดใบตองเพื่องานประดิษฐ์ยังต้องอาศัยกำลังคน ซึ่งทำให้ล่าช้า และต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากหรือใช้เวลานาน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจประดิษฐ์เครื่องตัดใบตองเพื่องานประดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ออกแบบและสร้างเครื่องตัดใบตองเพื่องานประดิษฐ์ 2) ทดสอบและหาประสิทธิภาพของเครื่องตัดใบตองเพื่องานประดิษฐ์ และ3)เปรียบเทียบการตัดใบตองเพื่องานประดิษฐ์ระหว่างการใช้มือและใช้เครื่อง ผลปรากฏว่า เครื่องตัดใบตองเพื่องานประดิษฐ์ สามารถตัดใบตองได้จำนวนมากกว่าการตัดด้วยคน ใบตองมีความประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ ทำให้ประหยัดเวลาและแรงงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตัดใบตองเพื่องานประดิษฐ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน และเคลื่อนย้าย สามารถตัดใบตองได้จำนวนมาก ใบตองมีความประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ ทำให้ประหยัดเวลาและแรงงาน สามารถขยายผลไปยังกลุ่มผู้ประกอบการในการ และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการทำงานประดิษฐ์