ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ถั่วแดงหลวง kidney bean Crackers

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นุชนาถ อุตสาหพานิช-
2ดร. สิริอร สกุลเดช-
3นาง สุกัญญา อู่ทอง-
4นาย ปรเมษฐ์ เคหะสุวรรณ-
5นางสาว ศรสวรรค์ โตเขียว-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นายชาตินันท์ สุขทองปวช.
2นาย นายณรงค์ฤทธิ์ แสงตะวันปวช.
3นางสาว จุฑามาศ สวยขุนทดปวช.
4นางสาว ธมน ประณตปวช.
5นางสาว นางสาววิรชา รื่นจิตร์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา แครกเกอร์ถั่วแดงหลวง (Red Kidney bean cracker) สูตรมาตรฐานประกอบด้วย สูตรมาตรฐานของแครกเกอร์ถั่วแดงหลวง แป้งถั่วแดงหลวง:แป้งข้าวหอมมะลิ:แป้งข้าวเจ้า:แป้งข้าวเหนียว:แป้งข้าวโพด:เนยสดจืด:น้ำตาลไอซิ่ง:นมผง:ผงฟู:เกลือ:น้ำเปล่า ในอัตราส่วน 16:14:14:6:6:14:4:4:1:1และ20ตามลำดับ แครกเกอร์ถั่วแดงหลวง 1 กล่อง (80 กรัม) มีพลังงานทั้งหมด 1008.84 สามารถบริโภคได้ 4 แครกเกอร์ถั่วแดงหลวง(Red Kidney bean cracker) มีรสชาติเค็มเล็กน้อย กลิ่นหอม ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในระดับคะแนนที่มากที่สุด ( =7.90, S.D. = 0.83) การคำนวณต้นทุนการผลิตแครกเกอร์ 1 บรรจุภัณฑ์ น้ำหนักสุทธิ 80 กรัม ราคาขายบรรจุภัณฑ์ละ 35 บาท

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แครกเกอร์ถั่วแดงหลวง(Red Kidney bean Cracker)เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขนมขบเคี้ยวประเภทแครกเกอร์โดยการใช้ถั่วแดงหลวงที่ผ่านกระบวนการตีป่นแป้ง ประเภทขนมขบเคี้ยวหรือขนมกรอบและเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง โดยคัดเลือกพันธุ์ถั่วแดงหลวงจากโครงการหลวง