ภาชนะกินได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วราณี ชัยแสน-
2นาง นภาพร ก้อนมณี-
3นาง ศิรินันท์ สิงห์สมาน-
4นาง ณภัทร เมณฑกานุวงษ์-
5นางสาว มนละออ ส่วนเสมอ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พลอยไพลิน หาดขุนทดปวช.
2นางสาว นางสาวชฏามณี ชุมแก้วปวช.
3นางสาว กิ่งแก้ว บัวละครปวช.
4นางสาว นิรชา ปฐมรักษ์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาเส้นใยบัวแดงในการทำภาชนะกินได้ จัดทำเพื่อศึกษาส่วนของบัวแดงที่เหมาะสมในการทำ เพื่อศึกษาระยะเวลาการอบเส้นใยที่เหมาะสมในการขึ้นรูป เพื่อศึกษาคุณภาพ และเพื่อศึกษาการยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริโภค โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาเป็น 4 ขั้น คือ ศึกษาส่วนของบัวแดงที่เหมาะสมในการทำภาชนะกินได้ พบว่าเส้นใยก้านใบลอกเปลือก และเส้นใยก้านดอก เป็นส่วนที่เหมาะสมในการทำภาชนะกินได้ เมื่อนำมาอบ 4 ชั่วโมง สามารถขึ้นรูปภาชนะได้ดี แล้วนำภาชนะจากเส้นใยก้านใบลอกเปลือก และจากเส้นใยก้านดอก ไปทดสอบคุณภาพโดยการรองรับน้ำ การอบ และการนึ่ง พบว่าภาชนะจากก้านใบลอกเปลือกจะคงรูปภาชนะ และไม่เสียรูปทรง เมื่อนำภาชนะไปรองรับขนมโดยการนึ่ง จะยังคงรูปภาชนะและตัวภาชนะจะแนบติดกับขนม เมื่อรับประทานพร้อมขนมจะได้เนื้อสัมผัสของเส้นใยที่มีความอ่อนนุ่ม และมีความกลมกลืนกับขนม ผู้เชี่ยวชาญมีความชอบต่อภาชนะกินได้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเนื้อสัมผัสอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านรสชาติอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสีอยู่ในระดับมาก และด้านกลิ่นอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคมีความชอบต่อภาชนะกินได้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเนื้อสัมผัสอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านรสชาติอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสีอยู่ในระดับมาก และด้านกลิ่นอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำไปรองรับอาหารหรือขนม และสามารถรับประทานได้โดยไม่เหลือทิ้งเป็นเศษขยะ