บันไดหนีไฟแบบชั้นต่อชั้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฐาปนา เจริญพร-
2นาย มนตรี วงศ์ตาผา-
3นาย ลิปปกร ศรีบ้านโพน-
4นางสาว วัลย์ลดา เกตมาลา-
5ว่าที่ ร.ต. สุริยันต์ ด้วงโต้ดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุพงศ์ บัวประดิษฐ์ปวช.
2นาย มงคลชัย เอกพันธ์ปวช.
3นาย ธวัชชัย เอกพันธ์ปวช.
4นาย ปฏิพัทธ์ โมระสาทปวส.
5นาย อิทธิวัฒน์ ทรัพใสปวส.
6นางสาว ชินโศภิต คล้ายตั้นปวส.
7นาย ธนกร ศรีบุญจันทร์ปวส.
8นาย ธราดล พันทะรีปวส.
9นาย เนติญ์ธัทน์ ตาลพันธ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

คิดค้นออกแบบและสร้างบันไดหนีไฟเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเมื่อเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน หอพัก แมนชั่น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน สามารถพกพาได้ ง่ายต่อการเก็บรักษา มีรูปแบบที่สวยงาม สามารถใช้งานในรูปแบบอื่นๆได้ โดยกระบวนการทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้วัสดุที่ทนทานแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้งานกับบุคคลทุกรูปร่างและคุ้มค่าลงทุนผลศึกษาระดับความพึงพอใจต่อบันไดหนีไฟแบบชั้นต่อชั้น ในภาพรวมความพึงพอใจต่อบันไดหนีไฟแบบชั้นต่อชั้น ระดับมาก และในแต่ละด้าน ความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านสามารถพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพานิชย์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานโดยผู้ทดลอง โดยการทดลองการปืนบันไดขึ้น ลง สรุปผลการทดลองได้ว่าประสิทธิภาพการใช้งานโดยผู้ทดลอง ใช้เวลาในการปีนบันไดขึ้น ลงไม่ต่างกันมาก เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับรูปร่างและน้ำหนักตัว ผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อยใช้เวลาน้อย ผู้น้ำหนักตัวมากใช้เวลาเพิ่มขึ้น ใช้เวลา เฉลี่ย 47 วินาที