เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ตวงทรัพย์ จงใจภักดิ์-
2นาย ชาญชัย อิ่มสิน-
3นาย พรประเสริฐ สำราญพงษ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรอุมา จำปาศรีปวส.
2นาย นันทวัฒน์ การอรุณปวส.
3นาย อนุชา วิเชียรสารปวส.
4นาย สรศักดิ์ โขลาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ด้านการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ)

บทคัดย่อ

สรุปแนวคิดและความเป็นมาของการประดิษฐ์ผลงาน มาจากปัญหาอะไรจึงการประดิษฐ์ผลงานมาแก้ปัญหา(ไม่ควรเกิน 6 บรรทัด)คุณสมบัติของน้ำมีความสำคัญต่อการเพาะเลี้ยง โดยมีผลต่อการเจริญเติบโต ช้าหรือเร็ว การเกิดโรคระบาด ระบบสืบพันธ์เป็นต้น คุณสมบัติของน้ำมีมากมายหลายประการ แต่ที่มีความสำคัญและมีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีไม่มากนัก ดังนั้น สิ่งประดิษฐ์นี้จึงถูกสร้าง และพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยแนวทางแก้ไขภาวะขาดแคลนออกซิเจนระยะสั้น โดยทำให้น้ำกระจายเพื่อดึงเอาออกซิเจน และบรรยากาศลงมา ซึ่งทำให้น้ำมีคุณภาพและเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติผลงาน มีประสิทธิภาพอย่างไร
-เพิ่มออกซิเจนในน้ำเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขภาวะขาดแคลนออกซิเจนระยะสั้นได้
-สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
-ประหยัดพลังงาน เพราะมีระบบอึดอากาศเข้ามาช่วยในการปั๊มน้ำ
-ใช้ในที่ไม่มีไฟฟ้าได้