อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายท่อคอนกรีต

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายท่อคอนกรีต 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจผู้ใช้ที่มีต่ออุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายท่อคอนกรีต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คืออุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายท่อคอนกรีต ผู้ประกอบการณ์ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ชนิด ได้แก่ 1) อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายท่อคอนกรีต2) ศึกษาระดับความพึงพอใจผู้ใช้ที่มีต่ออุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายท่อคอนกรีต ผลการวิจัยพบว่า อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายท่อคอนกรีตสามารถยกและเคลื่อนย้ายท่อคอนกรีต ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๙๐ ซม. ได้ การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่ออุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายท่อคอนกรีตพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อาชีพงานก่อสร้าง ( ผลิตและจำหน่ายท่อคอนกรีต) ที่ต้องยกของหนักแล้วทำการเคลื่อนย้าย ทีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. ขึ้นไป เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เนื่องจากท่อมีขนาดและน้ำหนักที่มากเกินกำลังมนุษย์จะทำได้ เพียงคนเดียว ผู้ดำเนินการจึงได้คิดที่จะสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการยกและเคลื่อนย้ายท่อคอนกรีต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นายพรสวรรค์ ดาวันอุตสาหกรรม
2นาย นายสุริยา กันภัยอุตสาหกรรม
3นาย นายสมบัติ รักยิ่งอุตสาหกรรม
4นาย นายวิสิทธิศักดิ์ เวชภัณฑ์อุตสาหกรรม
5นาย นายอัครชัย ขวัญชื้นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นายฤทธิเทพ วิหคปวช.
2นาย สุรศักดิ์ ประทุมมาปวช.